ទំនួលខុសត្រូវសង្គម

ប្រជាពលរដ្ឋ​ និង​សហគមន៍​របស់យើង គឺជាកោសិកា​​ដ៏សំខាន់បំផុត​នៃ​ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម​​របស់​​យើង​

ទំនួលខុសត្រូវសង្គម

ប្រជាពលរដ្ឋ​ និង​សហគមន៍​របស់យើង គឺជាកោសិកា​​ដ៏សំខាន់បំផុត​នៃ​ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម​​របស់​​យើង​