បទពិសោធន៍របស់​ KHB

ដំណើរស្វែងយល់ពី​ក្រុមហ៊ុន​ផលិតស្រាបៀរពិសេសតែមួយ​គត់​​​របស់ប្រទេសកម្ពុជា​។​ 

បណ្ឌិត Zvonimir NEMET,
នាយកគ្រប់គ្រងផ្នែកបច្ចេកទេសរបស់ក្រុមហ៊ុន ខ្មែរ ប៊ែវើរីជីស

ដំណើរការផលិតស្រាបៀរ​​

ស្វែងយល់​ពីដំណើរការផលិតស្រាបៀរ​​ដែលលោកអ្នក​ចូលចិត្តបំផុត។

ដំណើរការផលិតស្រាបៀរ​​​

ស្វែងយល់​ពីដំណើរការផលិតស្រាបៀរ​​ដែលលោកអ្នក​ចូលចិត្តបំផុត។

ទស្សនកិច្ច​​រោងចក្រ មិនថា​លោកអ្នកកំពុង​សិក្សា​ស្វែងយល់​ពីដំណើរការផលិតស្រាបៀរ ឬ​សម្ភារ​បរិក្ខារ​និង​បច្ចេកវិទ្យា​ជឿនលឿនក្នុងឧស្សាហកម្ម​ផលិត​ស្រាបៀរ​ទំនើប​នោះទេ លោកអ្នកនឹង​រកឃើញ​អ្វីៗ​គ្រប់យ៉ាង​នៅទីនេះ​។ មគ្គុទ្ទេសក៍​របស់យើង ត្រៀមខ្លួន​រួចជាស្រេច​ដើម្បី​​ឆ្លើយ​តបទៅនឹង​សំណួរ​របស់អ្នក​ និងនាំអ្នកដើរទស្សនាសង្វាក់ផលិតកម្ម​ស្រាបៀរ​ និង​​ជាចុងក្រោយ​លោកអ្នកនឹង​មានឱកាស​​​​ភ្លក្ស​រសជាតិ​ភេសជ្ជៈដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់បំផុត​របស់ក្រុមហ៊ុន ខ្មែរ​ ប៊ែវើរីជីស។​


កក់​ឥឡូវនេះ

ទស្សនកិច្ច​​រោងចក្រ មិនថា​លោកអ្នកកំពុង​សិក្សា​ស្វែងយល់​ពីដំណើរការផលិតស្រាបៀរ ឬ​សម្ភារ​បរិក្ខារ​និង​បច្ចេកវិទ្យា​ជឿនលឿនក្នុងឧស្សាហកម្ម​ផលិត​ស្រាបៀរ​ទំនើប​នោះទេ លោកអ្នកនឹង​រកឃើញ​អ្វីៗ​គ្រប់យ៉ាង​នៅទីនេះ​។ មគ្គុទ្ទេសក៍​របស់យើង ត្រៀមខ្លួន​រួចជាស្រេច​ដើម្បី​​ឆ្លើយ​តបទៅនឹង​សំណួរ​របស់អ្នក​ និងនាំអ្នកដើរទស្សនាសង្វាក់ផលិតកម្ម​ស្រាបៀរ​ និង​​ជាចុងក្រោយ​លោកអ្នកនឹង​មានឱកាស​​​​ភ្លក្ស​រសជាតិ​ភេសជ្ជៈដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់បំផុត​របស់ក្រុមហ៊ុន ខ្មែរ​ ប៊ែវើរីជីស។​


កក់​ឥឡូវនេះ

បទពិសោធន៍របស់​ KHB

ដំណើរស្វែងយល់ពី​ក្រុមហ៊ុន​ផលិតស្រាបៀរពិសេសតែមួយ​គត់​​​របស់ប្រទេសកម្ពុជា​។​ 

បណ្ឌិត Zvonimir NEMET,
នាយកគ្រប់គ្រងផ្នែកបច្ចេកទេសរបស់ក្រុមហ៊ុន ខ្មែរ ប៊ែវើរីជីស

ដំណើរការផលិតស្រាបៀរ​​

ស្វែងយល់​ពីដំណើរការផលិតស្រាបៀរ​​ដែលលោកអ្នក​ចូលចិត្តបំផុត។

ដំណើរការផលិតស្រាបៀរ​​​

ស្វែងយល់​ពីដំណើរការផលិតស្រាបៀរ​​ដែលលោកអ្នក​ចូលចិត្តបំផុត។

ទស្សនកិច្ច​​រោងចក្រ មិនថា​លោកអ្នកកំពុង​សិក្សា​ស្វែងយល់​ពីដំណើរការផលិតស្រាបៀរ ឬ​សម្ភារ​បរិក្ខារ​និង​បច្ចេកវិទ្យា​ជឿនលឿនក្នុងឧស្សាហកម្ម​ផលិត​ស្រាបៀរ​ទំនើប​នោះទេ លោកអ្នកនឹង​រកឃើញ​អ្វីៗ​គ្រប់យ៉ាង​នៅទីនេះ​។ មគ្គុទ្ទេសក៍​របស់យើង ត្រៀមខ្លួន​រួចជាស្រេច​ដើម្បី​​ឆ្លើយ​តបទៅនឹង​សំណួរ​របស់អ្នក​ និងនាំអ្នកដើរទស្សនាសង្វាក់ផលិតកម្ម​ស្រាបៀរ​ និង​​ជាចុងក្រោយ​លោកអ្នកនឹង​មានឱកាស​​​​ភ្លក្ស​រសជាតិ​ភេសជ្ជៈដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់បំផុត​របស់ក្រុមហ៊ុន ខ្មែរ​ ប៊ែវើរីជីស។​


កក់​ឥឡូវនេះ

ទស្សនកិច្ច​​រោងចក្រ មិនថា​លោកអ្នកកំពុង​សិក្សា​ស្វែងយល់​ពីដំណើរការផលិតស្រាបៀរ ឬ​សម្ភារ​បរិក្ខារ​និង​បច្ចេកវិទ្យា​ជឿនលឿនក្នុងឧស្សាហកម្ម​ផលិត​ស្រាបៀរ​ទំនើប​នោះទេ លោកអ្នកនឹង​រកឃើញ​អ្វីៗ​គ្រប់យ៉ាង​នៅទីនេះ​។ មគ្គុទ្ទេសក៍​របស់យើង ត្រៀមខ្លួន​រួចជាស្រេច​ដើម្បី​​ឆ្លើយ​តបទៅនឹង​សំណួរ​របស់អ្នក​ និងនាំអ្នកដើរទស្សនាសង្វាក់ផលិតកម្ម​ស្រាបៀរ​ និង​​ជាចុងក្រោយ​លោកអ្នកនឹង​មានឱកាស​​​​ភ្លក្ស​រសជាតិ​ភេសជ្ជៈដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់បំផុត​របស់ក្រុមហ៊ុន ខ្មែរ​ ប៊ែវើរីជីស។​


កក់​ឥឡូវនេះ