ក្រុមហ៊ុន ខ្មែរ​ ប៊ែវើរីជីស ជាដៃ​គូពាណិជ្ជកម្ម​​ផ្លូ​វការ​របស់​ក្លឹបបាល់ទាត់​ម៉េនឆេស្ទ័រ​ ស៊ីធី

មោទកភាពក្នុងការនាំ​យក​យីហោផលិតផល​កម្ពុជា​ទៅកាន់​ឆាកអន្តរ​ជាតិ​តាមរយៈកីឡាបាល់ទាត់

ក្រុមហ៊ុន ខ្មែរ​ ប៊ែវើរីជីស មានមោទកភាព​ដែលបាន​ក្លាយខ្លួនជា​ដៃគូពាណិជ្ជកម្មផ្លូវ​ការរបស់​ Manchester City ដែលជា​ក្លឹប​បាល់ទាត់ក្នុង​លីក​កំពូល​អង់គ្លេស ​English Premier League។​ តាមរយៈភាព​ជាដៃ​គូនេះ យីហោផលិតផល​កម្ពុជា​ ត្រូវបាន​បង្ហាញ​ជា​លើក​​​ដំបូង​ នៅ​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡា​ដែល​មានការ​ទស្សនា​ច្រើន​បំផុត​របស់​ពិភពលោក។​ 

យើង​មានក្តីសោមនស្ស​រីករាយ​ដែលបាន​​ផ្សា​ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង​​ព្រឹត្តិការណ៍​​កីឡាបាល់ទាត់​លំដាប់អន្តរជាតិ​ជាមួយនឹង​ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា​ ដែលជាផ្នែកមួយនៃ​ការប្តេជ្ញាចិត្ត​របស់យើង​ក្នុងការជំរុញ​ឲ្យមាន​បន្លាស់​ប្តូរសង្គម​ និង​ការពង្រឹង​វិស័យកីឡាបាល់ទាត់​នៅក្នុង​ប្រទេស​។​ ​​ 

ក្រុមហ៊ុន ខ្មែរ ប៊ែវើរីជីស ជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មផ្លូវការរបស់ក្លឹបបាល់ទាត់ម៉េនឆេស្ទ័រ ស៊ីធី

មោទកភាពក្នុងការនាំយកយីហោផលិតផលកម្ពុជាទៅកាន់ឆាកអន្តរជាតិតាមរយៈកីឡាបាល់ទាត់

ក្រុមហ៊ុន ខ្មែរ ប៊ែវើរីជីស មានមោទកភាពដែលបានក្លាយខ្លួនជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មផ្លូវការរបស់ Manchester City ដែលជាក្លឹបបាល់ទាត់ក្នុងលីកកំពូលអង់គ្លេស English Premier League។ តាមរយៈភាពជាដៃគូនេះ យីហោផលិតផលកម្ពុជា ត្រូវបានបង្ហាញជាលើកដំបូង នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាដែលមានការទស្សនាច្រើនបំផុតរបស់ពិភពលោក។

យើងមានក្តីសោមនស្សរីករាយដែលបានផ្សាភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាបាល់ទាត់លំដាប់អន្តរជាតិជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា ដែលជាផ្នែកមួយនៃការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់យើងក្នុងការជំរុញឲ្យមានបន្លាស់ប្តូរសង្គម និងការពង្រឹងវិស័យកីឡាបាល់ទាត់នៅក្នុងប្រទេស។

ក្រុមហ៊ុន ខ្មែរ​ ប៊ែវើរីជីស ជាដៃ​គូពាណិជ្ជកម្ម​​ផ្លូ​វការ​របស់​ក្លឹបបាល់ទាត់​ម៉េនឆេស្ទ័រ​ ស៊ីធី

មោទកភាពក្នុងការនាំ​យក​យីហោផលិតផល​កម្ពុជា​ទៅកាន់​ឆាកអន្តរ​ជាតិ​តាមរយៈកីឡាបាល់ទាត់

ក្រុមហ៊ុន ខ្មែរ​ ប៊ែវើរីជីស មានមោទកភាព​ដែលបាន​ក្លាយខ្លួនជា​ដៃគូពាណិជ្ជកម្មផ្លូវ​ការរបស់​ Manchester City ដែលជា​ក្លឹប​បាល់ទាត់ក្នុង​លីក​កំពូល​អង់គ្លេស ​English Premier League។​ តាមរយៈភាព​ជាដៃ​គូនេះ យីហោផលិតផល​កម្ពុជា​ ត្រូវបាន​បង្ហាញ​ជា​លើក​​​ដំបូង​ នៅ​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡា​ដែល​មានការ​ទស្សនា​ច្រើន​បំផុត​របស់​ពិភពលោក។​ 

យើង​មានក្តីសោមនស្ស​រីករាយ​ដែលបាន​​ផ្សា​ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង​​ព្រឹត្តិការណ៍​​កីឡាបាល់ទាត់​លំដាប់អន្តរជាតិ​ជាមួយនឹង​ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា​ ដែលជាផ្នែកមួយនៃ​ការប្តេជ្ញាចិត្ត​របស់យើង​ក្នុងការជំរុញ​ឲ្យមាន​បន្លាស់​ប្តូរសង្គម​ និង​ការពង្រឹង​វិស័យកីឡាបាល់ទាត់​នៅក្នុង​ប្រទេស​។​ ​​ 

ក្រុមហ៊ុន ខ្មែរ ប៊ែវើរីជីស ជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មផ្លូវការរបស់ក្លឹបបាល់ទាត់ម៉េនឆេស្ទ័រ ស៊ីធី

មោទកភាពក្នុងការនាំយកយីហោផលិតផលកម្ពុជាទៅកាន់ឆាកអន្តរជាតិតាមរយៈកីឡាបាល់ទាត់

ក្រុមហ៊ុន ខ្មែរ ប៊ែវើរីជីស មានមោទកភាពដែលបានក្លាយខ្លួនជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មផ្លូវការរបស់ Manchester City ដែលជាក្លឹបបាល់ទាត់ក្នុងលីកកំពូលអង់គ្លេស English Premier League។ តាមរយៈភាពជាដៃគូនេះ យីហោផលិតផលកម្ពុជា ត្រូវបានបង្ហាញជាលើកដំបូង នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាដែលមានការទស្សនាច្រើនបំផុតរបស់ពិភពលោក។

យើងមានក្តីសោមនស្សរីករាយដែលបានផ្សាភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាបាល់ទាត់លំដាប់អន្តរជាតិជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា ដែលជាផ្នែកមួយនៃការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់យើងក្នុងការជំរុញឲ្យមានបន្លាស់ប្តូរសង្គម និងការពង្រឹងវិស័យកីឡាបាល់ទាត់នៅក្នុងប្រទេស។