កក់ដំណើរទស្សនកិច្ចរោងចក្រ និង​សាលប្រជុំក្រុមហ៊ុន ខ្មែរ ប៊ែវើរីជីស 

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ពិភពស្រាបៀរ និង ភេសជ្ជៈដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ដែលបានត្រៀមជាស្រេចសម្រាប់បម្រើជូនលោកអ្នក
នូវភាពរីករាយនាពេលនេះ។

កក់ដំណើរទស្សនកិច្ចរោងចក្រ និង​សាលប្រជុំក្រុមហ៊ុនខ្មែរ ប៊ែវើរីជីស 

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ពិភពលោកដែលពោរពេញទៅដោយភេសជ្ជៈនិងសាបៀរដែលមានរសជាតិឆ្ងុយឆ្ងាញ់ត្រៀមព្រមក្នុងការបម្រើលោកអ្នកដោយសេចក្តីរមនស្សរីករាយ

កក់ដំណើរទស្សនកិច្ចរោងចក្រ និង​សាលប្រជុំក្រុមហ៊ុន ខ្មែរ ប៊ែវើរីជីស 

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ពិភពស្រាបៀរ និង ភេសជ្ជៈដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ដែលបានត្រៀមជាស្រេចសម្រាប់បម្រើជូនលោកអ្នក
នូវភាពរីករាយនាពេលនេះ។

កក់ដំណើរទស្សនកិច្ចរោងចក្រ និង​សាលប្រជុំក្រុមហ៊ុនខ្មែរ ប៊ែវើរីជីស 

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ពិភពលោកដែលពោរពេញទៅដោយភេសជ្ជៈនិងសាបៀរដែលមានរសជាតិឆ្ងុយឆ្ងាញ់ត្រៀមព្រមក្នុងការបម្រើលោកអ្នកដោយសេចក្តីរមនស្សរីករាយ