និរន្តរភាព

ទឹកស្អាតសម្រាប់​​ទាំងអស់គ្នា​

ក្រុមហ៊ុន ខ្មែរ​ ប៊ែវើរីជីស មានការតាំងចិត្ត​យ៉ាង​មុតមាំ​នៅក្នុង​ការការពារ​បរិស្ថាន ដោយផ្តោតលើការ​បង្កើត​​ទីកន្លែង​មួយដែលល្អប្រសើរ​សម្រាប់​ទាំងអស់​គ្នា​។ ការតាំងចិត្តនេះ​រួមមាន​ការ​ទទួលខុសត្រូវ​ចំពោះការគ្រប់គ្រង​ទឹកកខ្វក់របស់យើង​។ មុនពេល​បញ្ចេញ​ត្រឡប់​ទៅក្នុង​បរិស្ថានវិញ​​ ទឹកកខ្វក់របស់យើង​ឆ្លងកាត់​ម៉ាស៊ីន​​ប្រព្រឹត្តកម្មបច្ចេកវិទ្យា​ខ្ពស់​ ដែល​កម្ចាត់​រាល់​​សារធាតុរឹងអណ្តែត​ក្នុង​​ទឹក​ ដើម្បី​ធានា​ថាទឹកដែលត្រូវបញ្ចេញទៅក្នុងបរិស្ថានត្រូវតាម​ស្តង់ដា​កម្រិត​ខ្ពស់​ដែលបានកំណត់​ដោយ​ក្រសួង​បរិស្ថាន​។​ 

និរន្តរភាព

ទឹកស្អាតសម្រាប់​​ទាំងអស់គ្នា​​

ក្រុមហ៊ុន ខ្មែរ​ ប៊ែវើរីជីស មានការតាំងចិត្ត​យ៉ាង​មុតមាំ​នៅក្នុង​ការការពារ​បរិស្ថាន ដោយផ្តោតលើការ​បង្កើត​​ទីកន្លែង​មួយដែលល្អប្រសើរ​សម្រាប់​ទាំងអស់​គ្នា​។ ការតាំងចិត្តនេះ​រួមមាន​ការ​ទទួលខុសត្រូវ​ចំពោះការគ្រប់គ្រង​ទឹកកខ្វក់របស់យើង​។ មុនពេល​បញ្ចេញ​ត្រឡប់​ទៅក្នុង​បរិស្ថានវិញ​​ ទឹកកខ្វក់របស់យើង​ឆ្លងកាត់​ម៉ាស៊ីន​​ប្រព្រឹត្តកម្មបច្ចេកវិទ្យា​ខ្ពស់​ ដែល​កម្ចាត់​រាល់​​សារធាតុរឹងអណ្តែត​ក្នុង​​ទឹក​ ដើម្បី​ធានា​ថាទឹកដែលត្រូវបញ្ចេញទៅក្នុងបរិស្ថានត្រូវតាម​ស្តង់ដា​កម្រិត​ខ្ពស់​ដែលបានកំណត់​ដោយ​ក្រសួង​បរិស្ថាន​។​ 

ការផលិត​ស្រាបៀរប្រកបដោយនិរន្តរភាព

នៅ​ក្រុមហ៊ុន ខ្មែរ​ ប៊ែវើរីជីស យើង​តែងខិតខំ​ប្រឹងប្រែងដំណើរការ​អាជីវកម្ម​របស់​យើងប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ​ផ្នែក​បរិស្ថាន​។ យើង​ប្រើប្រាស់តែ​បច្ចេកវិទ្យា​ប្រកប​ដោយ​និរន្តរភាព​ប៉ុណ្ណោះ​នៅក្នុង​រោងចក្រ​ផលិត​ស្រាបៀររបស់យើង​ ដែលបំពាក់ដោយប្រព័ន្ធ​ទាញយក​ថាមពល​ប្រើប្រាស់ឡើងវិញ​ដែលនៅក្នុងប្រព័ន្ធនេះ កម្តៅ​ត្រូវបាន​រក្សាទុក​សម្រាប់​ការប្រើប្រាស់​នៅ​ក្នុង​ដំណើរការ​ផលិតកម្ម​ផ្សេងទៀត​។​ ប្រព័ន្ធនេះគឺជាដំណោះស្រាយ​ផលិត​ស្រាបៀរ​ប្រកបដោយនិរន្តរភាព​ជា​សារវន្ត​​របស់​យើង​ ដើម្បី​កាត់បន្ថយបំភាយ​ឧស្ម័នដែលមាន​គ្រោះ​ថ្នាក់​នៅក្នុង​បរិស្ថាន​  ដែលជាកត្តាជួយ​កាត់បន្ថយ​ការឡើង​កម្តៅ​ផែនដី​។

ការផលិត​ស្រាបៀរប្រកបដោយនិរន្តរភាព

នៅ​ក្រុមហ៊ុន ខ្មែរ​ ប៊ែវើរីជីស យើង​តែងខិតខំ​ប្រឹងប្រែងដំណើរការ​អាជីវកម្ម​របស់​យើងប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ​ផ្នែក​បរិស្ថាន​។ យើង​ប្រើប្រាស់តែ​បច្ចេកវិទ្យា​ប្រកប​ដោយ​និរន្តរភាព​ប៉ុណ្ណោះ​នៅក្នុង​រោងចក្រ​ផលិត​ស្រាបៀររបស់យើង​ ដែលបំពាក់ដោយប្រព័ន្ធ​ទាញយក​ថាមពល​ប្រើប្រាស់ឡើងវិញ​ដែលនៅក្នុងប្រព័ន្ធនេះ កម្តៅ​ត្រូវបាន​រក្សាទុក​សម្រាប់​ការប្រើប្រាស់​នៅ​ក្នុង​ដំណើរការ​ផលិតកម្ម​ផ្សេងទៀត​។​ ប្រព័ន្ធនេះគឺជាដំណោះស្រាយ​ផលិត​ស្រាបៀរ​ប្រកបដោយនិរន្តរភាព​ជា​សារវន្ត​​របស់​យើង​ ដើម្បី​កាត់បន្ថយបំភាយ​ឧស្ម័នដែលមាន​គ្រោះ​ថ្នាក់​នៅក្នុង​បរិស្ថាន​  ដែលជាកត្តាជួយ​កាត់បន្ថយ​ការឡើង​កម្តៅ​ផែនដី​។

ការបំប្លែង​កាកស្រាបៀរ​ទៅជា​ចំណីសត្វ​

ការប្រើប្រាស់ឡើងវិញនៃកាកសំណល់ស្រូវសាលី​ គឺជាកិច្ច​ខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​មួយ​ក្នុង​ការ​បង្កើតវិថី​ឆ្ពោះទៅរក​និរន្តរភាព​នៅក្នុង​ឧស្សាហកម្ម​ផលិត​ស្រាបៀរ​ ខណៈពេលដែលអាជីវកម្មរបស់យើងរីកលូតលាស់​យ៉ាង​ឆាប់រហ័ស។​​ កាកសំណល់ស្រូវសាលី និងមេស្រាបៀរដែលសល់ពីការបន្ទំ​នៅរោងចក្រ ខ្មែរ​ ប៊ែវើរីជីស ត្រូវបាន​បញ្ជូន​ទៅកាន់​សហគមន៍​កសិកម្ម​ដើម្បីបំប្លែង​​ទៅជា​ចំណីសត្វ​។​

ការបំប្លែងកាកស្រាបៀរទៅជាចំណីសត្វ

ការប្រើប្រាស់ឡើងវិញនៃកាកសំណល់ស្រូវសាលី​ គឺជាកិច្ច​ខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​មួយ​ក្នុង​ការ​បង្កើតវិថី​ឆ្ពោះទៅរក​និរន្តរភាព​នៅក្នុង​ឧស្សាហកម្ម​ផលិត​ស្រាបៀរ​ ខណៈពេលដែលអាជីវកម្មរបស់យើងរីកលូតលាស់​យ៉ាង​ឆាប់រហ័ស។​​ កាកសំណល់ស្រូវសាលី និងមេស្រាបៀរដែលសល់ពីការបន្ទំ​នៅរោងចក្រ ខ្មែរ​ ប៊ែវើរីជីស ត្រូវបាន​បញ្ជូន​ទៅកាន់​សហគមន៍​កសិកម្ម​ដើម្បីបំប្លែង​​ទៅជា​ចំណីសត្វ​។​

និរន្តរភាព

ទឹកស្អាតសម្រាប់​​ទាំងអស់គ្នា​

ក្រុមហ៊ុន ខ្មែរ​ ប៊ែវើរីជីស មានការតាំងចិត្ត​យ៉ាង​មុតមាំ​នៅក្នុង​ការការពារ​បរិស្ថាន ដោយផ្តោតលើការ​បង្កើត​​ទីកន្លែង​មួយដែលល្អប្រសើរ​សម្រាប់​ទាំងអស់​គ្នា​។ ការតាំងចិត្តនេះ​រួមមាន​ការ​ទទួលខុសត្រូវ​ចំពោះការគ្រប់គ្រង​ទឹកកខ្វក់របស់យើង​។ មុនពេល​បញ្ចេញ​ត្រឡប់​ទៅក្នុង​បរិស្ថានវិញ​​ ទឹកកខ្វក់របស់យើង​ឆ្លងកាត់​ម៉ាស៊ីន​​ប្រព្រឹត្តកម្មបច្ចេកវិទ្យា​ខ្ពស់​ ដែល​កម្ចាត់​រាល់​​សារធាតុរឹងអណ្តែត​ក្នុង​​ទឹក​ ដើម្បី​ធានា​ថាទឹកដែលត្រូវបញ្ចេញទៅក្នុងបរិស្ថានត្រូវតាម​ស្តង់ដា​កម្រិត​ខ្ពស់​ដែលបានកំណត់​ដោយ​ក្រសួង​បរិស្ថាន​។​ 

និរន្តរភាព

ទឹកស្អាតសម្រាប់​​ទាំងអស់គ្នា​​

ក្រុមហ៊ុន ខ្មែរ​ ប៊ែវើរីជីស មានការតាំងចិត្ត​យ៉ាង​មុតមាំ​នៅក្នុង​ការការពារ​បរិស្ថាន ដោយផ្តោតលើការ​បង្កើត​​ទីកន្លែង​មួយដែលល្អប្រសើរ​សម្រាប់​ទាំងអស់​គ្នា​។ ការតាំងចិត្តនេះ​រួមមាន​ការ​ទទួលខុសត្រូវ​ចំពោះការគ្រប់គ្រង​ទឹកកខ្វក់របស់យើង​។ មុនពេល​បញ្ចេញ​ត្រឡប់​ទៅក្នុង​បរិស្ថានវិញ​​ ទឹកកខ្វក់របស់យើង​ឆ្លងកាត់​ម៉ាស៊ីន​​ប្រព្រឹត្តកម្មបច្ចេកវិទ្យា​ខ្ពស់​ ដែល​កម្ចាត់​រាល់​​សារធាតុរឹងអណ្តែត​ក្នុង​​ទឹក​ ដើម្បី​ធានា​ថាទឹកដែលត្រូវបញ្ចេញទៅក្នុងបរិស្ថានត្រូវតាម​ស្តង់ដា​កម្រិត​ខ្ពស់​ដែលបានកំណត់​ដោយ​ក្រសួង​បរិស្ថាន​។​ 

ការផលិត​ស្រាបៀរប្រកបដោយនិរន្តរភាព

នៅ​ក្រុមហ៊ុន ខ្មែរ​ ប៊ែវើរីជីស យើង​តែងខិតខំ​ប្រឹងប្រែងដំណើរការ​អាជីវកម្ម​របស់​យើងប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ​ផ្នែក​បរិស្ថាន​។ យើង​ប្រើប្រាស់តែ​បច្ចេកវិទ្យា​ប្រកប​ដោយ​និរន្តរភាព​ប៉ុណ្ណោះ​នៅក្នុង​រោងចក្រ​ផលិត​ស្រាបៀររបស់យើង​ ដែលបំពាក់ដោយប្រព័ន្ធ​ទាញយក​ថាមពល​ប្រើប្រាស់ឡើងវិញ​ដែលនៅក្នុងប្រព័ន្ធនេះ កម្តៅ​ត្រូវបាន​រក្សាទុក​សម្រាប់​ការប្រើប្រាស់​នៅ​ក្នុង​ដំណើរការ​ផលិតកម្ម​ផ្សេងទៀត​។​ ប្រព័ន្ធនេះគឺជាដំណោះស្រាយ​ផលិត​ស្រាបៀរ​ប្រកបដោយនិរន្តរភាព​ជា​សារវន្ត​​របស់​យើង​ ដើម្បី​កាត់បន្ថយបំភាយ​ឧស្ម័នដែលមាន​គ្រោះ​ថ្នាក់​នៅក្នុង​បរិស្ថាន​  ដែលជាកត្តាជួយ​កាត់បន្ថយ​ការឡើង​កម្តៅ​ផែនដី​។

ការផលិត​ស្រាបៀរប្រកបដោយនិរន្តរភាព

នៅ​ក្រុមហ៊ុន ខ្មែរ​ ប៊ែវើរីជីស យើង​តែងខិតខំ​ប្រឹងប្រែងដំណើរការ​អាជីវកម្ម​របស់​យើងប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ​ផ្នែក​បរិស្ថាន​។ យើង​ប្រើប្រាស់តែ​បច្ចេកវិទ្យា​ប្រកប​ដោយ​និរន្តរភាព​ប៉ុណ្ណោះ​នៅក្នុង​រោងចក្រ​ផលិត​ស្រាបៀររបស់យើង​ ដែលបំពាក់ដោយប្រព័ន្ធ​ទាញយក​ថាមពល​ប្រើប្រាស់ឡើងវិញ​ដែលនៅក្នុងប្រព័ន្ធនេះ កម្តៅ​ត្រូវបាន​រក្សាទុក​សម្រាប់​ការប្រើប្រាស់​នៅ​ក្នុង​ដំណើរការ​ផលិតកម្ម​ផ្សេងទៀត​។​ ប្រព័ន្ធនេះគឺជាដំណោះស្រាយ​ផលិត​ស្រាបៀរ​ប្រកបដោយនិរន្តរភាព​ជា​សារវន្ត​​របស់​យើង​ ដើម្បី​កាត់បន្ថយបំភាយ​ឧស្ម័នដែលមាន​គ្រោះ​ថ្នាក់​នៅក្នុង​បរិស្ថាន​  ដែលជាកត្តាជួយ​កាត់បន្ថយ​ការឡើង​កម្តៅ​ផែនដី​។

ការបំប្លែង​កាកស្រាបៀរ​ទៅជា​ចំណីសត្វ​

ការប្រើប្រាស់ឡើងវិញនៃកាកសំណល់ស្រូវសាលី​ គឺជាកិច្ច​ខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​មួយ​ក្នុង​ការ​បង្កើតវិថី​ឆ្ពោះទៅរក​និរន្តរភាព​នៅក្នុង​ឧស្សាហកម្ម​ផលិត​ស្រាបៀរ​ ខណៈពេលដែលអាជីវកម្មរបស់យើងរីកលូតលាស់​យ៉ាង​ឆាប់រហ័ស។​​ កាកសំណល់ស្រូវសាលី និងមេស្រាបៀរដែលសល់ពីការបន្ទំ​នៅរោងចក្រ ខ្មែរ​ ប៊ែវើរីជីស ត្រូវបាន​បញ្ជូន​ទៅកាន់​សហគមន៍​កសិកម្ម​ដើម្បីបំប្លែង​​ទៅជា​ចំណីសត្វ​។​

ការបំប្លែងកាកស្រាបៀរទៅជាចំណីសត្វ

ការប្រើប្រាស់ឡើងវិញនៃកាកសំណល់ស្រូវសាលី​ គឺជាកិច្ច​ខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​មួយ​ក្នុង​ការ​បង្កើតវិថី​ឆ្ពោះទៅរក​និរន្តរភាព​នៅក្នុង​ឧស្សាហកម្ម​ផលិត​ស្រាបៀរ​ ខណៈពេលដែលអាជីវកម្មរបស់យើងរីកលូតលាស់​យ៉ាង​ឆាប់រហ័ស។​​ កាកសំណល់ស្រូវសាលី និងមេស្រាបៀរដែលសល់ពីការបន្ទំ​នៅរោងចក្រ ខ្មែរ​ ប៊ែវើរីជីស ត្រូវបាន​បញ្ជូន​ទៅកាន់​សហគមន៍​កសិកម្ម​ដើម្បីបំប្លែង​​ទៅជា​ចំណីសត្វ​។​