«ទឹកចិត្តកម្ពុជា» បរិច្ចាគទឹកបរិសុទ្ធ កម្ពុជាម៉ឺនកេសជូនស្ថាប័នជាច្រើនផ្សេងគ្នា

យុទ្ធនាការ «ទឹកចិត្តកម្ពុជា» របស់ទឹកបរិសុទ្ធ កម្ពុជា បន្តការបរិច្ចាគទឹកបរិសុទ្ធ កម្ពុជា ដើម្បីចូលរួមទប់ទល់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ។ គិតមកដល់ពេលនេះ ទឹកបរិសុទ្ធ កម្ពុជាជាង ២ ម៉ឺនកេសត្រូវបានប្រគល់ជូនសមាគមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្តេចតេជោ (TYDA) មន្ទីរពេទ្យ មណ្ឌលសុខភាព ព្រមទាំងស្ថាប័នជាច្រើនផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ។

ថ្មីៗ

Booking