ការសហការក្នុងគម្រោងនេះ​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន ខ្មែរ​ ប៊ែវើរីជីស មានន័យថា ជាការ​បោះ​ជំហាន​​ទៅ​​​កាន់តែជិតក្នុងការវិវឌ្ឍ​ផ្នែកសិល្បៈខ្មែរសម័យ​ទំនើប​។ ខ្ញុំបានទទួល​ឱកាស​ក្នុងការបង្ហាញស្នាដៃរបស់ខ្ញុំតាមរយៈការ​ផ្សំ​បញ្ចូល​គ្នា​រវាង​ប្រពៃណីខ្មែរ ជាមួយនឹង​វប្បធម៌សម័យទំនើប​ និង​បង្កើត​វត្ថុ​អ្វីមួយ​ដែល​​អាច​ធ្វើជាតំណាង​ និង​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រទេសកម្ពុជា​មានមោទកភាព។

Saint

ការសហការក្នុងគម្រោងនេះជាមួយក្រុមហ៊ុន ខ្មែរ ប៊ែវើរីជីស មានន័យថា ជាការបោះជំហានទៅកាន់តែជិតក្នុងការវិវឌ្ឍផ្នែកសិល្បៈខ្មែរសម័យទំនើប។ ខ្ញុំបានទទួលឱកាសក្នុងការបង្ហាញស្នាដៃរបស់ខ្ញុំតាមរយៈការផ្សំបញ្ចូលគ្នារវាងប្រពៃណីខ្មែរ ជាមួយនឹងវប្បធម៌សម័យទំនើប និងបង្កើតវត្ថុអ្វីមួយដែលអាចធ្វើជាតំណាង និងធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានមោទកភាព។

Saint

វប្បធម៌របស់ខ្ញុំគឺជាកម្លាំងចិត្តដ៏ខ្លាំងក្លារបស់ខ្ញុំ ហើយក៏ជាផ្នែកមួយនៃអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្ញុំផងដែរ។ ការបង្ហាញវប្បធម៌តាមរយៈសិល្បៈ និងភាពច្នៃប្រឌិតរបស់ខ្ញុំ គឺជាអ្វីដែលខ្ញុំស្រលាញ់។ សិល្បៈគឺជាសេរីភាពរបស់ខ្ញុំ។

Lisa Mam

វប្បធម៌របស់ខ្ញុំគឺជាកម្លាំងចិត្តដ៏ខ្លាំងក្លារបស់ខ្ញុំ ហើយក៏ជាផ្នែកមួយនៃអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្ញុំផងដែរ។ ការបង្ហាញវប្បធម៌តាមរយៈសិល្បៈ និងភាពច្នៃប្រឌិតរបស់ខ្ញុំ គឺជាអ្វីដែលខ្ញុំស្រលាញ់។ សិល្បៈគឺជាសេរីភាពរបស់ខ្ញុំ។

Lisa Mam

ការសហការក្នុងគម្រោងនេះ​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន ខ្មែរ​ ប៊ែវើរីជីស មានន័យថា ជាការ​បោះ​ជំហាន​​ទៅ​​​កាន់តែជិតក្នុងការវិវឌ្ឍ​ផ្នែកសិល្បៈខ្មែរសម័យ​ទំនើប​។ ខ្ញុំបានទទួល​ឱកាស​ក្នុងការបង្ហាញស្នាដៃរបស់ខ្ញុំតាមរយៈការ​ផ្សំ​បញ្ចូល​គ្នា​រវាង​ប្រពៃណីខ្មែរ ជាមួយនឹង​វប្បធម៌សម័យទំនើប​ និង​បង្កើត​វត្ថុ​អ្វីមួយ​ដែល​​អាច​ធ្វើជាតំណាង​ និង​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រទេសកម្ពុជា​មានមោទកភាព។

Saint

ការសហការក្នុងគម្រោងនេះជាមួយក្រុមហ៊ុន ខ្មែរ ប៊ែវើរីជីស មានន័យថា ជាការបោះជំហានទៅកាន់តែជិតក្នុងការវិវឌ្ឍផ្នែកសិល្បៈខ្មែរសម័យទំនើប។ ខ្ញុំបានទទួលឱកាសក្នុងការបង្ហាញស្នាដៃរបស់ខ្ញុំតាមរយៈការផ្សំបញ្ចូលគ្នារវាងប្រពៃណីខ្មែរ ជាមួយនឹងវប្បធម៌សម័យទំនើប និងបង្កើតវត្ថុអ្វីមួយដែលអាចធ្វើជាតំណាង និងធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានមោទកភាព។

Saint

វប្បធម៌របស់ខ្ញុំគឺជាកម្លាំងចិត្តដ៏ខ្លាំងក្លារបស់ខ្ញុំ ហើយក៏ជាផ្នែកមួយនៃអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្ញុំផងដែរ។ ការបង្ហាញវប្បធម៌តាមរយៈសិល្បៈ និងភាពច្នៃប្រឌិតរបស់ខ្ញុំ គឺជាអ្វីដែលខ្ញុំស្រលាញ់។ សិល្បៈគឺជាសេរីភាពរបស់ខ្ញុំ។

Lisa Mam

វប្បធម៌របស់ខ្ញុំគឺជាកម្លាំងចិត្តដ៏ខ្លាំងក្លារបស់ខ្ញុំ ហើយក៏ជាផ្នែកមួយនៃអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្ញុំផងដែរ។ ការបង្ហាញវប្បធម៌តាមរយៈសិល្បៈ និងភាពច្នៃប្រឌិតរបស់ខ្ញុំ គឺជាអ្វីដែលខ្ញុំស្រលាញ់។ សិល្បៈគឺជាសេរីភាពរបស់ខ្ញុំ។

Lisa Mam